แปลนอาคาร

Bee Hive Lifestyle Mall Floor Plan
f1-16 f1-18 f1-19 f1-20 f1-21 f1-22 f1-23 f1-24 f1-25 f1-26 f1-27 f1-29 f1-1 f1-2 f1-3 f1-4 f1-5 f1-6 f1-7 f1-11 f1-12 f1-13 f1-14 f1-15 logo1-16 logo1-18 logo1-19 logo1-20 logo1-21 logo1-22 logo1-23 logo1-24 logo1-25 logo1-26 logo1-27 logo1-29 logo1-1 logo1-2 logo1-3 logo1-4 logo1-5 logo1-6 logo1-7 logo1-11 logo1-12 logo1-13 logo1-14 logo1-15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นที่ 1
f2-35 f2-20 f2-21 f2-22 f2-24 f2-25 f2-26 f2-28 f2-30 f2-31 f2-32 f2-33 f2-34 f2-1 f2-3 f2-4 f2-5 f2-6 f2-7 f2-10 f2-15 f2-17 f2-18 logo2-20 logo2-21 logo2-22 logo2-24 logo2-25 logo2-26 logo2-30 logo2-28 logo2-31 logo2-15 logo2-34 logo2-35 logo2-32 logo2-4 logo2-5 logo2-3 logo2-1 logo2-18 logo2-6 logo2-10 logo2-17 logo2-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นที่ 2
f6-1 logo6-1
 
ชั้นที่ 6