อัตราค่าจอดรถ

BEEHIVE Lifestyle Mall Promotion
หน้าหลัก  >>   อัตราค่าจอดรถ บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์

อัตราค่าจอดรถ บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์

จำนวนชั่วโมง ราคา
จำนวนชั่วโมง ราคา
1 Free
2 20
3 30
4 40
5 100
6 140
7 160
8 190

เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ควรนำบัตรจอดรถติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
เพื่อทำการ E-Stamp บัตรจอดรถ บริเวณหลังร้าน ZEN

อัตราค่าจอดรถและเงื่อนไข

• จอดรถฟรี 1 ชั่วโมงแรก
• ลูกค้าใช้บริการ และซื้อสินค้า สามารถนำใบเสร็จเพื่อรับสิทธิ์
   • ครบ 500 บาท จอดเพิ่มฟรี 2 ชั่วโมง
   • ครบ 500 บาทขึ้นไป จอดเพิ่มฟรี 3 ชั่วโมง
   • ครบ 1,500 บาทขึ้นไป จอดเพิ่มฟรี 4 ชั่วโมง
• กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย คิดค่าบัตร 300 บาท และต้องแสดง
  หลักฐานการเป็นเจ้าของรถต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ก่อนนำรถออก
• อาคารจอดรถปิดให้บริการ เวลา 24.00 น. หากจอดเกินกว่าเวลา
  ที่กำหนด ปรับชั่วโมงละ 500 บาท
• การจอดรถในอาคารนี้ไม่ถือเป็นการรับฝากรถยนต์ทางศูนย์ฯ ไม่รับผิด
  ชอบในการสูญหายของรถยนต์หรือความเสียหายใดๆ รวมถึงทรัพย์สิน
  ที่อยู่ภายในรถทุกกรณี
• หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ทางศูนย์ฯ มีความจำเป็นต้องเคลื่อน
  ย้ายรถของท่าน หากได้รับความเสียหาย ทางศูนย์ฯ ไม่รับผิดชอบ
  ความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

Parking Terms and Conditions

• First hour = free
• Spend 500 BHT = 2 hours free parking
  Spend more than 500 BHT = 3 hours free parking
  Spend 1,500 BHT or more = 4 hours free parking
Be sure to have your parking ticket validated at the guest service counter located behind Zen Japanese Restaurant
• A charge of 300 BHT applied for a lost or damaged card.
  Vehicle’s owner needs to present proof of ownership.
• Overnight parking is not permitted and subject to a fine of
  500 baht each hour.
• Any violations of our Terms of Use will result in the towing of
  your vehicle at your own expenses.
• We will not be held responsible in any way for any loss or
  damage to your vehicle and personal belongings left
  unattended in your vehicle.