นโยบายความเป็นส่วนตัว

จัดทำและประกาศ ณ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้ ทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ บริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
“การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมถึง การลบหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นๆ กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

3. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยชอบด้วยกฎหมายกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด และตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรภายใน “บริษัท” ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า ตัวแทนขายของบริษัท บริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามหมายเรียกคำสั่งของศาล หรือภายในกระบวนการพิจารณาคดี หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

5. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะกำหนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้

 • ขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ รวมทั้งมีสิทธิขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้เปิดเผยการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้
 • แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • คัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้
 • ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 • เพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในกรณีเห็นว่าที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. การทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

8. ช่องทางติดต่อบริษัท

 • ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม
 • บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานเลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 4940 – 9 ต่อ 1090
 • ช่องทางการติดต่อ: leg@bangkokland.co.th

 

********************************************************************************************

 

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความซึ่งจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล (log) เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านซึ่งถูกใช้งานโดยเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก โดยรหัสคุกกี้ (Cookie ID) จะช่วยให้เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเข้าเยี่ยมชมต่าง ๆ สามารถแยกแยะการใช้งานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละรายออกจากผู้ใช้งานรายอื่นที่ใช้รหัสคุกกี้ต่างกัน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร และวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน และใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรับบริการทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ โดยจะใช้เพื่อ:
1. ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถใช้งานได้
2. อนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบในบัญชีของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
3. จดจำความชอบของท่าน (เช่น ภาษาและขนาดตัวอักษรที่ชอบ เป็นต้น) บนแพลตฟอร์มและจัดการระบบเนื้อหาข้อมูลรวมถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน
4. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของท่านเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามความสนใจของท่าน
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์/ สถิติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมโดยรวมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา (เช่น ระยะเวลาในการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งานแต่ละหน้า อัตรา bounce rate เป็นต้น) เพื่อพัฒนาให้แพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. รักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราและช่วยกำหนดวิธีการในการพัฒนาระบบ และ
7. ปรับเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความสนใจของท่านและรับรองว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่าน

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคุกกี้ดังนี้:
1. คุกกี้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ใช้เพื่อจดจำการเลือกหรือตั้งค่าของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถแสดงข้อมูลลักษณะเฉพาะซึ่งตรงกับความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ชื่อบัญชี/ ชื่อผู้ใช้งาน ภาษา ตัวอักษร และลักษณะแพลตฟอร์มที่ชอบ
2. คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้สำหรับโฆษณาใช้เพื่อจดจำว่าท่านได้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มใดและใช้งานแพลตฟอร์มอย่างไรบ้างเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดทำโฆษณาต่าง ๆ
3. คุกกี้ที่จำเป็นเคร่งครัด (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ทางเทคนิคเหล่านี้จำเป็นเพื่อให้แพลตฟอร์มทำงานได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและปลอดภัย
4. คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพ/ เพื่อการวิเคราะห์ (Performance/ Analytics Cookies): คุกกี้เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มและวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มเพื่อให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น
5. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น Google Analytics ซึ่งใช้คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บโดยใช้คุกกี้

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้:
1. ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเยี่ยมชมเว็บไซต์: บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และรูปแบบพฤติกรรม รวมถึงภาษาที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้ กิจกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์บนเว็บไซต์ ทวีป ประเทศ เมือง เพศ อายุ และความชอบ รวมทั้งบันทึกจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน: ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์ไอพีแอดเดรส (IP address) ระบบปฏิบัติการ และประเภทเบราเซอร์ของท่าน

ระยะเวลา

คุกกี้บางประเภทเป็นคุกกี้ชั่วคราว (Session Cookies) ซึ่งจะถูกลบออกหลังจากที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปิดเบราว์เซอร์
คุกกี้บางประเภทเป็นคุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) ซึ่งรวมถึงคุกกี้ทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จนกว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเบราเซอร์ของผู้เยี่ยมชมจะลบออก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันหมดอายุของคุกกี้แต่ละราย คุกกี้ถาวรทั้งหมดจะมีวันหมดอายุเขียนไว้ในรหัสของคุกกี้ แต่ระยะเวลาหมดอายุดังกล่าวอาจแตกต่างกันไป คุกกี้ถาวรที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้จะคงมีอายุอยู่ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำการลบคุกกี้ดังกล่าวออกก่อนวันหมดอายุ
บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น โดยทั่วไปบริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุก 1 ปี

บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยไปถึง

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ร่วมกับผู้ให้บริการของบริษัทฯเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ร่วมกับบริษัทโฆษณาแต่ข้อมูลที่ถูกใช้จะไม่สามารถระบุถึงตัวท่านได้

ความยินยอม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะขอความยินยอมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับการใช้คุกกี้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies) และคุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพ/ เพื่อการวิเคราะห์ (Performance/ Analytics Cookies) ท่านอาจเคยเห็นข้อความที่เด้งขึ้นมา (pop-up) เพื่อขอความยินยอมดังกล่าวเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก และแม้ว่าโดยปกติแล้วข้อความดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้นอีกในการเข้าเว็บไซต์ครั้งต่อ ๆ ไป แต่ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ – โปรดดูวิธีป้องกันการใช้คุกกี้ด้านล่าง

วิธีจัดการและป้องกันการใช้งานคุกกี้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจป้องกันการใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ และอาจปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวรได้ นอกจากนี้ ยังอาจลบคุกกี้ที่มีการใช้แล้วได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ โปรดทราบว่าหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปิดใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)) บางฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคลแก่บริษัทฯ โดยตรงเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อติดต่อเราโดยตรง บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ท่านจัดส่งมาในการตอบคำร้องขอของท่านเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับสื่อสารกับท่านเพื่อให้เป็นไปตามคำขอและความคาดหมายของท่าน รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรับคำปรึกษาที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญและเพื่อรับรองว่าบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดส่งให้แก่บริษัทฯ บนเว็บไซต์จะถูกลบออก